viernes, 25 de noviembre de 2011

PERÍODO PAGAMENTO DERRAMA APROBADA EN ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA DO 25/06/2011


Prazo de pagamento en período voluntario: ata o 26 de decembro de 2011 inclusive.
Transcorrido o prazo de ingreso en período voluntario, as débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento e devengarán as correspondentes recargas do período executivo, os intereses de demora e, no seu caso, as costas que se produzan.
Oficina: Escola de Chan, Chan 19. - Tortoreos- As Neves -1os domingos de mes de 12:30 a 13:30h

Lembramos a tódolos usuarios que por calqueira motivo alleo a Comunidade non dispoña do recibo se poña en contacto ben no teléfono: 986293694 (deixar nome, teléfono no contestador para devolver a chamada) ben nas permanencias os primeiros domingos de cada mes na Escola de Chan en horario de 12:30 a 13:30h.

Publicar un comentario