DOCUMENTOS, FORMULARIOS, LEXISLACIÓN E BOP


FORMULARIOS
Pregamoslle encher os datos solicitados no formulario  e envialo xunto coa documentación que se solicite no mesmo ben empregando o correo electrónico, ben o correo postal.

Comunidad de Usuarios Tortoreos-Liñares
L Chan, 19
TORTOREOS
36449 As Neves

Lembramoslle que tódolos primeiros DOMINGOS de cada mes podan acudir a PERMANENCIA na Escola de Chan de 12:30 a 13:30h.
Calquera cambio de datas reflexarase na vitrina da Escola de Chan

AVISO: Para acceder os formularios e a lexislación precisas ter instalado no teu equipo (PC, Móvil, Tablet,...) un lector de arquivos .pdf.
Podes descargalo ao  final desta páxina.Fai clic aquí.
Descarga FormulariosBOP

Publicacións da Comunidade no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra.

Convocatorias asembleas
Convocatoria asemblea extraordinaria  15/03/2014
Convocatoria asemblea extraordinaria  05/10/2013
Convocatoria asemblea ordinaria  12/01/2013
Convocatoria asemblea ordinaria  03/03/2012
Convocatoria asemblea extraordinaria  25/06/2011
Convocatoria asemblea ordinaria  27/03/2011
Convocatoria asemblea ordinaria  27/02/2010
Convocatoria asemblea ordinaria  04/04/2009


Periodo pago recibos
Periodo pago recibo 2º semestre 2013
Periodo pago recibo 1º semestre 2013
Periodo pago recibo 2º semestre 2012
Periodo pago recibo 1º semestre 2012
Periodo pago recibo 2º semestre 2011
Periodo pago recibo 1º semestre 2011
Periodo pago recibo derrama 2011
Periodo pago recibo 2º semestre 2010

Outras Publicacións
Baixa Comuneiro Ilocalizable Alvarez Souto M.
LEXISLACIÓN

LEXISLACIÓN EUROPEA COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO
Hacia una gestión sostenible del agua en la Unión Europea
- Primera fase de aplicación de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE)

Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.


**************************************
Nova  Lei de Augas Xunta de Galicia

 •  2009/12/01  Borrador de Anteproxecto de LEI DE AUGAS DE GALICIA
 • 2010/05/12  DITAME 1/10 sobre o anteproxecto de Lei de augas de Galicia. Aprobado polo pleno o 12 de maio.
  Tamén pódese atopar na páxina do CES (CES Galicia)

 • 2010/05/27 Referencia Aprobación no Consello da Xunta de Galicia que tivo lugar en San Caetano o día 27 de maio de 2010, baixo a presidencia do Sr. D. Alberto Núñez Feijóo proxectos de lei Consellería De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas: Proxecto Da Lei De Augas De Galicia


 • 2010/06/08 Admisión a trámite, apertura do prazo de presentación de emendas e publicación do Proxecto de lei de augas de Galicia [08/PL-0013(37112)]Publicado no BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 247 VIII lexislatura 8 de xuño de 2010 (Parlamento de Galicia)


 • 2010/06/22 Resolución da Presidencia do Parlamento, do 22 de xuño de 2010, pola que se prorroga o prazo de presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei de augas de Galicia(Parlamento de Galicia)


 • 2010/10/08 Informe da Ponencia sobre Proxecto de lei de augas de Galicia. Publicado no BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 330 VIII lexislatura 8 de outubro de 2010


 • 2010/10/26 Lei de augas de Galicia. Publicado no BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 346 VIII lexislatura 3 de novembro de 2010 (Parlamento de Galicia)

 • 2010/10/26 Debate e votación do ditame elaborado pola Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, no Proxecto de lei de augas de Galicia.Pleno do Parlamento 26 de outubro de 2010 as 10 horas


CANON AUGA

 • 1999/01/21 Decreto 8/1999, de 21 de enero, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo legislativo del capítulo IV de la Ley 8/1993, reguladora de la adminitración hidraulica, relativo al canon de saneamiento.   
 • 2000/10/26 Decreto 265/2000, de 26 de octubre, por el que se modifica el Decreto 8/1999, de 21 de enero,por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo legislativo del capítulo IV de la Ley 8/1993, reguladora de la Administración hidráulica de Galicia, relativo al canon de saneamiento 
 • 2011/07/28 Anteproxecto Regulamento Canon Auga  Santiago, 9 de agosto de 2011.- O Goberno galego somete a información pública dende comezos do mes de agosto ata mediados de setembro o borrador do decreto polo que se regulará o novo canon da auga previsto na Lei de Auga
 2011/07/28 Consulta Pública : Anteproxecto Regulamento Canon (Auga e Vertido).pdf

 • 2012/04/19 BORRADOR DA ORDE POLA QUE SE APROBAN os modelos de declaración e autoliquidación do canon da auga e do coeficiente de vertedura creados pola lei 9/2010, de 4 de novembro, de augas de galicia (v1)


 • DECRETO 136/2012, do 31 de maio, polo que se aproba o Regulamento do
  canon da auga e do coeficiente de vertedura a sistemas públicos de depuración
  de augas residuais. 
  DOG Núm. 119 Venres, 22 de xuño de 2012
DECRETO 136/2012, do 31 de maio _Regulamento Canon Auga

 • ORDE do 26 de xuño de 2012 pola que se aproban os modelos de declaración
  e autoliquidación do canon da auga e do coeficiente de vertedura creados pola
  Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.
ORDE do 26 de xuño de 2012 pola que se aproban os modelos de declaración


 • CORRECCIÓN de erros. Orde do 26 de xuño de 2012 pola que se aproban os
  modelos de declaración e autoliquidación do canon da auga e do coeficiente de
  vertedura creados pola Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.
Corrección de Erros. Orde do 26 de xuño de 2012


CONTADORES

 • 1994/07/06 Decreto 204/1994 de 16 de junio sobre seguridad industrial.( Xunta de Galicia) en el que se unifican las normativas que regían en materia seguridad industrial.
 
 • 2008/01/31  ORDEN ITC/279/2008, de 31 de enero, por la que se regula el control metrológico del Estado de los contadores de agua fría, tipos A y B.Publicado en BOE núm. 37 Martes 12 febrero 2008.

2008_01_31_ORDEN_ITC_control_metrológico_contadores_agua_fría.pdf

CONTROL SANITARIO AUGA

 • 2003/02/07  REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
 

 • 2003/03/04  CORRECCIÓN de erratas del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
  del agua de consumo humano.
  DOCUMENTACIÓN SOBRE AS NEVES:
  
 • DESARROLLO LOCAL IGUALITARIO:
  LAS DIFERENTES REALIDADES II-  INDAGACIÓN TERRITORIAL AS NEVES Diseño de la investigación:
  Red Igualdader
  Elaboración:
  Avalia Grupo de Coordinación, S.L.
  Coordinadora de la indagación:
  Rosa Faraldo Rivas
  Trabajo de campo:
  Victoria Collazo Fernández

  DESARROLLO LOCAL IGUALITARIO: LAS DIFERENTES REALIDADES II.pdf  
 • Proyecto EQUAL IGUALDADER 2005 - 2007
  AD 102
  Diseño de la investigación: Red Igualdader
  Elaboración: Avalia Grupo de Coordinación, S.L.
  Coordinadora de la indagación: Rosa Faraldo Rivas
  Trabajo de campo: Victoria Collazo Fernández

  INDAGACIÓN TERRITORIAL SOBRE AS NEVES.pdf 


DOCUMENTACIÓN AUGAS:


DESCARGA ADOBE READER
Para ler a lexislación ou acceder os formularios tes que ter instalado no teu ordenador ou no teu teléfono o Acrobat reader. Podes descargalos da web oficial de Adobe para calquer sistema operativo (Android, Windows, Linux, MAC, Solaris,...):