sábado, 6 de febrero de 2016

LABORATORIOS ACREDITADOS E OU CERTIFICADOS: Podemos facer as analíticas de auga de consumo humano en calquera laboratorio?

Son preguntas recurrentes:

  • Sirve calquera laboratorio para facer as analíticas da miña traída?
  • Eu fago as analíticas na farmacia, eso ten que estar ben seguro, non si?
  • Por que teño que facelas noutro laboratorio se son máis caras?A resposta atopámola no "Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano" que se pode consultar directamente na web do Ministerio da Presidencia:Do mesmo xeito que un centro sanitario ten que cumprir uns requisitos para prestar os seus servicios, un Laboratorio ten que cumprir os que lle correspondan.
Unha vez máis falamos de VIDA  e MORTE. Unha auga para consumo humano mal analizada pode supoñer a morte dos usuarios, tan grave e tan sinxelo como isto.
Cando falamos de auga para consumo humano "mal analizada" non so quere decir, por exemplo que non se analice co instrumental axeitado, ou que a persona que fai a analise non teña a formación esixida, falamos tamen que deben analizarse TODOLOS PARÁMETROS ESIXIDOS POLA LEI.

Na páxina web do Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad podemos consultar os laboratorios acreditados por provincia ou introducindo o nome do laboratorio:
Censo laboratorios provincia Pontevedra

A Comunidade de Tortoreos-Liñares, cumpre coa lexislaciòn vixente en canto a materia analiticas e traballa cos laboratorios que teñen convenio de colaboracion coa asociación de traídas a que pertencemos: COXAPO. Neste momento estes laboratorios son: 


Censo: Laboratorio Goberna

Laboratorio Lema&BandinPodemos atopar a listaxe completa de laboratorios acreditados e certificados do ano 2016 no seguinte enlace:En canto a lexislación mencionada unha pequena mención os artículos relevantes xa que faltan os anexos que recollen o desglose de parámetros a analizar.


REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.


Artículo 16. Laboratorios de control de la calidad del agua de consumo humano.

1. Todo laboratorio público o privado que realice determinaciones para los análisis de control y análisis completo del autocontrol, vigilancia sanitaria o control en grifo del consumidor deberá implantar un sistema de aseguramiento de la calidad y validarlo ante una unidad externa de control de calidad, que realizará periódicamente una auditoría.
Toda entidad pública o privada que realice dicha auditoría deberá estar acreditada por el organismo competente

2. Los laboratorios a los que se refiere el apartado 1, si no están acreditados por la UNE-EN ISO/IEC 17025 o la vigente en ese momento para los parámetros realizados en el laboratorio que señala esta disposición, al menos deberán tener la certificación por la UNE-EN ISO 9001 o la vigente en ese momento.
Los laboratorios que superen 5.000 muestras anuales deberán estar acreditados por la UNE-EN ISO/IEC 17025 o la vigente 

las esporas).

C) Parámetros en función del método de desinfección:

a) Nitrito: cuando se utilice la cloraminación.
b) Cloro libre residual: cuando se utilice el cloro o derivados.
c) Cloro combinado residual: cuando se utilice la cloraminación.

La autoridad sanitaria, si lo considera necesario para salvaguardar la salud de la población abastecida, podrá incluir para cada abastecimiento otros parámetros en el análisis de control.

3.o Análisis completo: tiene por objeto facilitar al gestor y a la autoridad sanitaria la información para determinar si el agua de consumo humano distribuida respeta o no los valores paramétricos definidos en esta disposición. Para ello se determinarán los parámetros del anexo I y los que la autoridad sanitaria considere oportunos para salvaguardar la salud de la población abastecida. En el caso de los parámetros del análisis completo y tras dos años como mínimo de autocontrol, el gestor podrá presentar una solicitud a la autoridad sanitaria para reducir la frecuencia de análisis que señala esta disposición hasta un 50 por 100, para determinados parámetros, por no ser probable la presencia de ese parámetro en el agua de consumo humano en concentraciones que pudieran implicar un riesgo de incumplimiento con el valor paramétrico.

Artigo 20 Control en el grifo del consumidor.

1. Para las aguas de consumo humano suministradas a través de una red de distribución pública o privada, el municipio, o en su defecto otra entidad de ámbito local, tomará las medidas necesarias para garantizar la realización del control de la calidad del agua en el grifo del consumidor y la elaboración periódica de un informe sobre los resultados obtenidos.
2. Los parámetros a controlar en el grifo del consumidor son, al menos:
a) Olor.
b) Sabor.
c) Color.
d) Turbidez.
e) Conductividad
f) pH.
g) Amonio.
h) Bacterias coliformes.
i) «Escherichia coli» (E. coli).
j) Cobre, cromo, níquel, hierro, plomo u otro parámetro: cuando se sospeche que la instalación interior tiene este tipo de material instalado.
k) Cloro libre residual y/o cloro combinado residual: cuando se utilice cloro o sus derivados para el tratamiento de potabilización del agua.
En caso de incumplimiento de los valores paramétricos, se tomará una muestra en el punto de entrega al consumidor.


Para aqueles que ainda lle queden dúbidas ao respecto deixamosvos un pequeno documento con máis información onde se incluide os parámetros que deben ser analizados, pero lembrade sempre, se pertencedes a unha traída de auga, que analizar a auga de calquera xeito, en calquera sitio pode ter consecuencias irremediables.Publicar un comentario