domingo, 1 de julio de 2012

PERIODO VOLUNTARIO E PERIODO EXECUTIVO

Permitome facer esta aclaración porque en algún caso estase a confundir PERIODO VOLUNTARIO co feito de que os recibos que se pasan ao cobro sexan unha especie de doación que un pode decidir si dar ou non dar a Comunidade.
A lei esixe darlle ao contribuinte un periodo para facer o pago dos recibos. O primer periodo chámase PERIODO VOLUNTARIO DE PAGO.
Pasado este prazo que é o que figura na parte superior esquerda da carta de pagamento que se envía a cada comuneiro comeza o PERIODO EXECUTIVO
Esto quere decir que si o cumuneiro non paga o recibo no primeiro periodo iniciase un procedemento para cobrarllo con recarga: PERIODO EXECUTIVO.


Incluio os artigos da Lei onde se regula este procedemento.
E certo que a meirande parte dos comuneiros teñen moi claro ao que nos referimos posto que é identico proceso ao que se sigue cos recibos do lixo, da contribución, do imposto de rodaxe...pero coma para a Xunta Directiva e moi importante que cada unha das actuacións sexa clara e transparente preferimos aclaralo.
Coma sempre calqueira aclaración nas permanencia de Secretaría, no correo electrónico (comunidadaguas@gmail.com) ou no teléfono 986293694.
Gracias !!!!


Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

CAPÍTULO V.
ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN.

SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 160. La recaudación tributaria.
1. La recaudación tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas tributarias.
2. La recaudación de las deudas tributarias podrá realizarse:
  1. En período voluntario, mediante el pago o cumplimiento del obligado tributario en los plazos previstos en el artículo 62 de esta Ley.
  2. En período ejecutivo, mediante el pago o cumplimiento espontáneo del obligado tributario o, en su defecto, a través del procedimiento administrativo de apremio.
Artículo 161. Recaudación en período ejecutivo.
1. El período ejecutivo se inicia:
  1. En el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria, el día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de esta Ley.
  2. En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación.
Publicar un comentario