martes, 24 de abril de 2012

PERIODO PAGO RECIBO 1º SEMESTRE 2011


COMUNIDAD USUARIOS TORTOREOS-LIÑARES

PERÍODO PAGAMENTO RECIBO 1º SEMESTRE 2011

Prazo de pagamento en período voluntario: ata o 01 de xuño de 2012 inclusive.
Transcorrido o prazo de ingreso en período voluntario, as débedas serán esixidas polo procedemento de constrinximento e devengarán as correspondentes recargas do período executivo, os intereses de demora e, no seu caso, as costas que se produzan.
Oficina: Escola de Chan, Chan 19. - Tortoreos- As Neves -1os domingos de mes de 12:30 a 13:30h
Publicar un comentario