jueves, 28 de febrero de 2008

PROBA


FORMULARIOS, LEXISLACIÓN E ESTUDOS.
Nesta páxina incorporaremos tódolos formularios da nosa Comunidade así como os máis empregados polos Comuneros da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (legalización Pozos, acampadas na beira do Miño, …).
Por outra banda tamen poderedes atopar a Lexislación aplicable a nosa Comunidade.


Para visualizar os seguintes documentos no teu equipo é necesario que teñas instalado o programa gratuíto Adobe Reader. Fai clic na seguinte imaxe para acceder á web onde poderás realizar a descarga
get_adobe_reader.gif


Donde ou como entregar os formularios cumprimentados:
Pregamoslle encher os datos solicitados no formulario  e envialo xunto coa documentación que se solicite no mesmo ben empregando o correo electrónico, ben o correo postal.
Comunidad de Usuarios Tortoreos-Liñares
L Chan, 19
TORTOREOS
36449 As Neves
Lembramoslle que tódolos primeiros DOMINGOS de cada mes podan acudir a PERMANENCIA na Escola de Chan de 12:30 a 13:30h.
Calquera cambio de datas reflexarase na vitrina da Escola de Chan


MODELO
DESCARGA
Impreso Cambio de Titularidade
Domiciliación bancaria
logo-pdf.gif
Solicitude Acometida
logo-pdf.gif
Solicitude Xeral

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA MIÑO-SIL
Web
Servizos Centrais
C/ Curros Enríquez, nº 4 - 2º
32003 OURENSE
Fax Fax: 988 242 402
Oficina Porriño
 Avda. Buenos Aires, 23
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
Dirección Técnica
Teléfono Tfno: 986344550 
Fax Fax: 986344545

Cales son os trámites para legalizar un pozo? Os pasos a seguir para efectuar a legalización serían os seguintes:
  • No caso de que o consumo anual non supere os 7.000 m3 anuais e trátese dun uso exclusivo da auga para a leira na que se sitúa, ten que remitir unha Solicitude de recoñecemento do dereito ao uso privativo por disposición legal á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Pode obter o modelo de solicitude  a continuación ou a través  da páxina Web da Confederación, no apartado Servizo ao Cidadán > Impresos > Aproveitamentos.

  • Se o consumo derivado do pozo fose superior aos 7.000 m3 anuais, tería que obter unha concesión por parte da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Para iso debe remitir un escrito a esta entidade, indicando que uso vai darlle a ese pozo e en función do mesmo, facilitaranlle o modelo de concesión correspondente.


Onde podo obter a solicitude para acampadas colectivas na marxe dunha canle pública?

O modelo de impreso pode descargarse a continuación ou desde a páxina Web da Confederación Hidrográfica (Servizo ao Cidadán > Impresos > Autorizacións. Trátase do modelo de Solicitude de autorización de execución de obras en zona de policía de canles. Unha vez encha o impreso, debe envialo, xunto coa documentación requirida, á oficina da Confederación Hidrográfica correspondente ao ámbito de actuación, mediante calquera das vías establecidas na Lei 30/92 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas.
O Regulamento do Dominio Público Hidráulico explica o seguinte no seu artigo 82:
1.       As acampadas colectivas en zona de policía de canles públicas que, de acordo coa lexislación vixente, necesiten autorización dos organismos competentes en materia de regulación de campamentos turísticos, haberán de ser autorizadas polo Organismo de conca, previa a correspondente petición formulada polo interesado, polo menos cun mes de antelación á data en que queira iniciarse a acampada.
2.       Esta autorización sinalará as limitacións a que haberá de suxeitarse a acampada, no referente aos riscos para a seguridade das persoas ou de contaminación das augas por verteduras de residuos sólidos ou líquidos.
Ha de ter en conta tamén que cada Comunidade Autónoma pode ter normas especificas para as acampadas que deberá consultar en cada caso.


Debo cumprir algún trámite para a realización dun pozo de uso privado?

Debe solicitar á CH do Miño-Sil a Autorización para a execución de obras e construcións en zona de policía de canle. Ademais de a continuación, desde a páxina Web da Confederación Hidrográfica pode obter o impreso necesario (Servizo ao Cidadán > Impresos > Autorizacións).


MODELO
DESCARGA
Solicitude de recoñecemento do dereito ao uso privativo por disposición legal
logo-pdf.gif
Solicitude de autorización de execución de obras en zona de policía de canles.
logo-pdf.gifDESCARGA
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO
Hacia una gestión sostenible del agua en la Unión Europea
- Primera fase de aplicación de la Directiva Marco del Agua
(2000/60/CE)
logo-pdf.gif
DESCARGA
Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio público hidráulico, de los retornos al citado dominio público hidráulico y de los vertidos al mismo.
logo-pdf.gifNova  Lei de Augas Xunta de Galicia

DESCARGA
2009/12/01  Borrador de Anteproxecto de LEI DE AUGAS DE GALICIA
logo-pdf.gif
2010/05/12  DITAME 1/10 sobre o anteproxecto de Lei de augas de Galicia. Aprobado polo pleno o 12 de maio.
Tamén pódese atopar na páxina do CES (CES Galicia)
logo-pdf.gif
2010/05/27 Referencia Aprobación no Consello da Xunta de Galicia que tivo lugar en San Caetano o día 27 de maio de 2010, baixo a presidencia do Sr. D. Alberto Núñez Feijóo proxectos de lei Consellería De Medio Ambiente, Territorio E Infraestruturas: Proxecto Da Lei De Augas De Galicia
logo-pdf.gif
2010/06/08 Admisión a trámite, apertura do prazo de presentación de emendas e publicación do Proxecto de lei de augas de Galicia [08/PL-0013(37112)]Publicado no BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 247 VIII lexislatura 8 de xuño de 2010 (Parlamento de Galicia)
logo-pdf.gif
2010/06/22 Resolución da Presidencia do Parlamento, do 22 de xuño de 2010, pola que se prorroga o prazo de presentación de emendas ao articulado ao Proxecto de lei de augas de Galicia(Parlamento de Galicia)
logo-pdf.gif
2010/10/08 Informe da Ponencia sobre Proxecto de lei de augas de Galicia. Publicado no BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 330 VIII lexislatura 8 de outubro de 2010
logo-pdf.gif
2010/10/26 Lei de augas de Galicia. Publicado no BOLETÍN OFICIAL DO PARLAMENTO DE GALICIA Número 346 VIII lexislatura 3 de novembro de 2010 (Parlamento de Galicia)
logo-pdf.gif
2010/10/26 Debate e votación do ditame elaborado pola Comisión 2.ª, Ordenación Territorial, Obras Públicas, Medio Ambiente e Servizos, no Proxecto de lei de augas de Galicia.Pleno do Parlamento 26 de outubro de 2010 as 10 horas
logo-pdf.gif


DESCARGA
Real Decreto 140/2003, de 7 de febreiro A normativa que regula a calidade da auga potable é o Real Decreto 140/2003, de 7 de febreiro, polo cal establécense os criterios sanitarios da calidade da auga para consumo humano.
logo-pdf.gifDESCARGA
1994/07/06 Decreto 204/1994 de 16 de junio sobre seguridad industrial.( Xunta de Galicia) en el que se unifican las normativas que regían en materia seguridad industrial.
logo-pdf.gif
2008/01/31  ORDEN ITC/279/2008, de 31 de enero, por la que se regula el control metrológico del Estado de los contadores de agua fría, tipos A y B.Publicado en BOE núm. 37 Martes 12 febrero 2008
logo-pdf.gif


  
DESCARGA
DESARROLLO LOCAL IGUALITARIO:
LAS DIFERENTES REALIDADES II-  INDAGACIÓN TERRITORIAL AS NEVES
Diseño de la investigación: Red Igualdader
Elaboración: Avalia Grupo de Coordinación, S.L.
Coordinadora de la indagación: Rosa Faraldo Rivas
Trabajo de campo: Victoria Collazo Fernández
logo-pdf.gif
Proyecto EQUAL IGUALDADER 2005 - 2007
AD 102
Diseño de la investigación: Red Igualdader
Elaboración: Avalia Grupo de Coordinación, S.L.
Coordinadora de la indagación: Rosa Faraldo Rivas
Trabajo de campo: Victoria Collazo Fernández
logo-pdf.gif

Publicar un comentario