domingo, 29 de marzo de 2015

ASEMBLEA XERAL COXAPO
Onte, sábado 28 de marzo,  asistimos a  Asemblea Xeral de COXAPO.
A convocatoria:

Rafael Carrera Díaz con D.N.I. 35.556.575-R, actuando como presidente de la Asociación de Traídas de Aguas (COXAPO) con NIF G-36.539.054, por la presente convoco:

El próximo día 28 de Marzo de 2015 tendrá lugar en el autorio de Goián sito en la calle Regatiño la asamblea general extraordinaria de coxapo con 1ª convocatoria a las 16:00 horas y 2ª convocatoria a las 16:30 horas conforme al siguiente Orden del Día y aprobación de lo que proceda:

1º.-Adaptación de estatutos a ámbito autonómico

El próximo día 28 de Marzo de 2015 tendrá lugar en el autorio de Goián sito en la calle Regatiño la asamblea general ordinaria de coxapo con 1ª convocatoria a las 16:35 horas y 2ª convocatoria a las 17:00 horas conforme al siguiente Orden del Día y aprobación, en su caso, de lo que proceda:

1º.-Lectura del acta anterior.

2º.-Informe del Presidente

3º.-Elección de Junta Directiva

4º.-Aprobación de cuentas del ejercicio 2014.

5º.-Sanidad del agua

6º.- Ruegos y preguntas.

En Tomiño, a 09 de Marzo de 2015.-El Presidente de COXAPO, Rafael Carrera Díaz.A Xunta Directiva cun pequeno reaxuste na Secretaria continua a sua andaina un ano mais coa pretensión que o ano 2016 un novo equipo tome o relevo.
Insistiuse na importancia da sanidade da auga. Ë fundamental entender que os nosos manancias, as nosas instalacións cumpran coa lexislación vixente. Non podemos xogar co estado da nosa auga, as consecuencias do mal estado son gravísimas.


Tras a Asamblea os asistentes poidreon disfrutar da Mostra de cultivos do Baixo Miño 2015 (ACUBAM) Os rapaces dos colexios de Tomiño participaron da ostra. Podedes ver este proxecto por exemplo no blog do CEIp Pedro CasellesPublicar un comentario