viernes, 6 de julio de 2012

Corrección de erros publicación modelos canon

DOG Núm. 126 Martes, 3 de xullo de 2012 Páx. 26317
ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998
 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia
III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS
CORRECCIÓN de erros. Orde do 26 de xuño de 2012 pola que se aproban os
modelos de declaración e autoliquidación do canon da auga e do coeficiente de
vertedura creados pola Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia.
Advertido erro na referida disposición, publicada no Diario Oficial de Galicia do 2 de xullo
de 2012, cómpre efectuar a seguinte corrección:
Na páxina 26170, onde di: «Esta orde entrará en vigor o 1 de xullo de 2012», debe
dicir: «Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación».
Publicar un comentario